પેસ્ટ કંટ્રોલ એજન્સી કેવી રીતે પસંદ કરશો :-

1) કેટલા વર્ષ નો અનુભવ છે
2) સંચાલકો ને કીટકશાસ્ત્ર નો અભ્યાસ છે કે
ઊ. દા (બી એસ. સી, એગ્રીકલ્ચર, ઝુઓલોજી, લાઈફ સાયન્સ)
3) ફોલોઅપ સેવાઓ કેવી છે
4) ટેકનોલોજી, પેસ્ટીસાઈડ મેનેજમેન્ટ અપડેટ કરે છે કે શું?
5)સરકાર માન્યતા પ્રાપ્ત કરી છે કે શું? (સ્ટેટ તેમજ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ લાયસન્સ ચકાસો)
6) નજીક મા પોતાની ઓફીસ ધરાવે છે કે કેમ?

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL PEST CONTROL SERVICES

Experienced and Skilled team to provide your home and office

Lucky Pest Control Services is a leading commercial and Residential pest control services provider in Gujarat, India. As a best pest control company in Gujarat Expert team know that every house is different from other. So, Lucky Pest Control Experts create customize treatment plan which suits best for you and gives best result in pest control.

Lucky Pest Control Highly Expert Team is ready to protect you from Termite (udhai), Cockroaches, Rodent, wood Borer, Mosquitoes, Bed Bugs, Bird and Weed with latest technology and process.Only odourless termite treatmentis used and no need to move heavy things during pest control process. We always works according to ISI STANDARD.

Team Lucky Pest Control is committed to deliver result oriented services at very affordable and cautious way to insure safety of premise and family.

On the top of that—the pests can result in poor impression of your company in front of partners, potential employees, and clients.

To get rid of all these challenges, you need a commercial pest treatment from Lucky Pest control india. With the long-term contracts, you can keep the offices free of pests for a year or more.

LUCKY PEST CONTROL SERVICES

lucky pest control provides best pest control services in Gujarat to protect you and your loved one

It is very true that most dangerous disease spread via Virus & Bacteria. like, Corona Virus, Chicken Pox, Swine Flu, Bird Flu and many more which killed many people. In other words they are not good for us.

Team Lucky Pest Control Services with more then 31 years experience in the field of Pest Control Services is ready to protect you and your loved one from virus.

It is proven in many research that our Home is most polluted place. Yes, this is bitter truth its our home where everyone spend most of our time. When you observe closely in the house you will find Pest, Cockroaches, Ant, Termite(udhai) and Bacteria.

People often get in contact with them and chances of illness become extremely high.These all are very dangerous for our health as well as for our home and costly furniture.

As your trusted commercial pest controller, Lucky Pest Control will keep your stores and shopping mall free of pests.

For all types of commercial pest removal services, the company charges very reasonably. This is why all types of establishments contact us when searching for Commercial Pest Control Services in Gujarat.

Our Pest Control Services

Why Choose Lucky Pest Control

What are you waiting for? Request a free estimate from  number or Book an Appointment

Call Now ButtonCall Now !